Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Villa ‘De Holteresch’

1       Algemene bepalingen

Deze huurovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de villa De Holteresch in Holten, die uitsluitend bestemd is als recreatiewoning. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht, langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder. Met het betalen van de aanbetaling of delen van het totale bedrag of het gehele bedrag, verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

2       Reservering en betaling

2 a. Aanbetaling

Binnen 7 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reserveringsaanvraag dient u 25% van de totale huursom aan te betalen. Pas nadat wij uw aanbetaling hebben ontvangen, is uw reservering definitief.
Uiterlijk 30 dagen voor aankomst bent u het restant, inclusief borg (€300,-) verschuldigd.

De toeristenbelasting, het gas, water en de elektra zijn in de huurprijs inbegrepen, Schoonmaakkosten niet zie artikel 2 e.

2 b. Betaling van het restantbedrag

Het totaalbedrag (minus de aanbetaling), dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de

overeengekomen huurperiode door ons te zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft

betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals

genoemd in artikel 3 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de villa opnieuw voor verhuur aan te bieden. De aanbetaling van 25% wordt niet terugbetaald. Na ontvangst van het totaalbedrag wordt de huurbevestiging zo spoedig mogelijk aan u toegezonden.

2 c. Maximum aantal bewoners (volwassenen)

In de villa mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal. Dit met

een maximum van 4 volwassenen (de villa is gericht op senioren en daarom niet geschikt voor kinderen) Indien dit aantal overschreden wordt, kan diegene die de ontvangst regelt, de toegang tot de villa aan deze extra personen ontzeggen.

2 d. Borg

De borg van € 300, – zal bij de laatste betaling dienen te worden overgemaakt en zal na het verblijf worden verrekend met het restant bedrag en zullen de schoonmaak kosten van de woning (€50,-) in mindering worden gebracht. De borg zal worden teruggestort op het door u aangegeven bankrekeningnummer; eventuele aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of het inventaris.

2 e. Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en gas, water en licht

U dient de villa na de overeengekomen huurperiode “bezemschoon” achter te laten. De

koelkast in koelstand 0 te plaatsen en open te laten staan en te zorgen dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn.

Voor de eindschoonmaak zal een bedrag van €50,- in rekening worden gebracht (zal met de borg worden verrekend). Mocht blijken dat er overmatig gebruik is gemaakt van gas, water en licht zal er een nacalculatie plaats vinden op basis van de gebruiksperiode.

2 f. Huisdieren en roken in de Holteresch.

Er zijn geen huisdieren toegestaan. Tevens is het roken in de villa verboden.

3      Annulering

3a Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan ons worden gemeld. Indien u de reservering

onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten, die wij aan u

doorberekenen. Als u tot 30 dagen vóór de huurdatum annuleert zijn de annuleringskosten 25%

van de huursom (de aanbetaling). Bij annulering minder dan 30 tot 7 dagen voor aankomst zijn de

kosten 90%, bij minder dan 7 dagen is dit 100%.

Indien u geen gebruik maakt van de villa of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

3b Annulering door verhuurder

Indien de verhuurder door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en zal er terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

4     Verantwoordelijkheden

4 a. Verantwoordelijkheden van de verhuurder

De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten de wil van de verhuurder om;
  • ongemakken en/of voor onderbreking van water, gas of elektriciteit, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeenten enz.;
  • letsel berokkend, aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan.

Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.

4 b. Inventaris en staat van de villa

Indien, de informatie betreffende de villa, de indeling, het meubilair, het maximum

aantal bewoners of desbetreffende voorzieningen niet juist blijken te zijn, dan dient u ons hiervan

onmiddellijk in kennis te stellen, zodat wij het één en ander kunnen oplossen. Het huis dient

schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit eveneens gemeld

worden. Daarna is aanspraak niet meer mogelijk.

4c Gebruik van het verblijf

Onze villa is een vakantieverblijf in een stille omgeving, bedoeld voor vakantie, ontspanning en rust. U houdt rekening met de aard en de bestemming van de omgeving en met de wensen en behoeften van medebewoners/buren.

4d Tussentijdse beëindiging

De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

  • Indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst, ondanks een waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet;
  • Indien de huurder, ondanks een waarschuwing, overlast aan de verhuurder en/of buren, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  • Indien de huurder, ondanks een waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

5     Klachten en geschillen

Ondanks onze zorg en inspanning kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft,

met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht kunt u uiterlijk 5 dagen na vertrek schriftelijk

bij ons indienen. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.